Kronika 2018

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi...

Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou -
a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského.
Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
Když...