Co chceš, abych pro tebe udělal ?

29.04.2018

"Co chceš, abych pro tebe učinil?" "Pane, ať vidím!"
Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" I zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!"Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi.
Ježíš mu řekl: "Co chceš, abych pro tebe učinil?" Slepý odpověděl:
"Pane, ať vidím!" Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.