Pouť na první sobotu k Panně Marii Vranovské

07.04.2018

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.   (1 Kor 12,4-6)

Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu (abychom byli užiteční)...    (1 Kor 12,7)

Dnes na první sobotu jsme se společně vypravili na pouť k Panně Marii Vranovské, Bůh nám žehnal přemírou lásky a darů, ptáčci zpívali a všude bylo plno květů a les voněl ke chvále Stvořitele. Cestou jsme se zamýšleli nad dary Ducha Svatého, Bůh buď navždy veleben, je to krása společně putovat do Božího království.

Dary Ducha svatého

Moudrost a rozum
- dar pravého poznání sebe a svých darů; moudrost, jak správně poznat své dary a schopnosti
- dar rozlišování (povolání v církvi i ve světě; Boží vůle)
- dar správně uspořádat čas (na modlitbu, Písmo, rodinu, přátele)
- dar číst Boží slovo
- dar moudrosti k vedení rodiny, společenství

Rada a síla
- dar proroctví
- dar hlásání Božího Slova
- dar povzbuzujícího slova
- dar citlivého napomínání
- dar oslovit nevěřící a hledající
- dar síly k plnění svého poslání (doma, v práci, ve společenství)
- dar síly ke službě potřebným

Poznání (umění, vědění) a bázeň Boží
- dar hlubšího poznání Boha Otce, Ježíše Krista, Ducha Svatého
- dar hlubšího poznání Božího Slova
- dar pravé bázně Boží a osvobození od strachu z Boha

Zbožnost
- dar hlubší modlitby
- dar soucitné přímluvné modlitby
- dar jazyků
- dar výkladu