Sem vložte podnadpis

"Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek."


Amen, amen, pravím vám: 

Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší,

neboť já jdu k Otci. 

A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to,

aby byl Otec oslaven v Synu. 
Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.


ROK 2016


1. Jak jste se s třetím řádem setkal(a) a proč sis vybral zrovna františkánské terciáře?

 • sestra Růženka: 

  Všechno začalo touhou mého srdce více se přiblížit Bohu, a protože již v době dospívání mě oslovil život sv. Františka, rozhodla jsem se pro františkánské terciáře. Na počátku však bylo setkání s dominikánskou terciářkou, která mi vyprávěla o způsobu jejího života. Právě od ní jsem se dozvěděla, že i sv. František založil za svého života sekulární řád, který je určen pro lidi žijcí ve světě. Tehdy mé srdce zaplesalo nadějí, že Bůh vyslyšel moji touhu. Vše jsem tedy odevzdala do jeho rukou a Bůh mé kroky dovedl do Kapucínského kostela v Brně. Zrovna ten čas tam probíhala výstavka o františkánském řádu a na jednom z plakátku jsem se dočetla více o terciářích a místním bratrském společenství. Šla jsem se tam tedy jednoho dne podívat a už jsem, díky Bohu za to, ve společenství zůstala.
 • sestra Klárka: 

  O založení třetího řádu jsem se dočetla v knize o sv. Františkovi. Později jsem terciáře vyhledala na internetu a pročítala jsem si jejich stránky. Protože jsem se chtěla o životě a učení sv. Františka dozvědět co nejvíce a chtěla jsem sdílet svoje nadšení pro františkánství i s ostatními, rozhodla jsem se toto společenství oslovit a navštívit. Zde jsem našla rodinu, která mi pomáhá a ukazuje cestu, jak následovat Ježíše Krista.
 • bratr Tom Maria Becket:
  Hledal jsem řeholní řád pro laiky, hledal jsem bratrství, spojené ve větší lásce a touze po Bohu. Našel jsem ho ve společenství u Kapucínu v Brně a františkánství jsem si vybral kvůli příkladu této velké rodiny, kde Bůh je středem - vrcholem - cestou - touhou - i životem, kde všichni jsou si bratry - člověk i stvoření a kde se žije jednota v bratrství a lásce v BOHU.
 • sestra Zdislávka
 • sestra Kristína
 • sestra Rafaela
 • sestra Jana
 • sestra Pavla


2. Čím Tě nejvíc oslovil sv. František (událost z jeho života, myšlenka,něco ze způsobu jeho života?) 
 • sestra Růženka: Po přečtení životopisu sv. Františka se mi tento světec vryl do srdce a v pravý čas a na pravém místě mě oslovil svojí radostí, rozhodností a jednoduchostí svého života, kterou následoval našeho Pána Ježíše Krista.
 • sestra Klárka:

  Na životě sv. Františka mě nejvíce oslovilo jeho obrácení. Stal se mým velkým přítelem v době, kdy jsem já sama potřebovala takové obrácení. Na jeho příkladu jsem poznala, že to jde a že odpouští a miluje. Samozřejmě s ním sdílím lásku k přírodě, to byl můj první kontakt s tímto obdivuhodným svatým. Dále obdivuji jeho spojení s Ježíšem, jeho život v dokonalé chudobě a pokoře.
 • bratr Tom Maria Becket: 
  Miluje Boha a On je mu vším, Bůh zaujímá první místo v jeho životě. František miluje všechno stvoření a má rád vlky. František naplnil písmo: Buďte svatí, tak jako já jsem svatý.
 • sestra Zdislávka
 • sestra Kristína
 • sestra Rafaela
 • sestra Jana
 • sestra Pavla


3. Co pro Tebe znamená být terciářem? Dává Ti to něco pro běžný den?
 • sestra Růženka: Být terciářkou pro mne znamená mnoho. Našla jsem novou rodinu a jsem vděčná za všechny bratry a sestry, které mi Bůh posílá. Každý den je pro mne radostí jít po cestě za Kristem, tak jako sv. František. Mám z čeho čerpat pro svůj každodenní život, často přemítám, jak by se v dané situaci sv. František zachoval, jak by se rozhodoval, a to mi pomáhá učit se milovat své bratry a sestry a tuto lásku vnášet do všech situací svého života jak v rodině, zaměstnání, ve farnosti.....A díky františkánským terciářům mi Bůh dal poznat krásu veškerého svého stvoření a já neustále žasnu kolik krásy je kolem nás. 
 • sestra Klárka:

  Být terciářem pro mě znamená velký závazek. Nezáleží na tom, co si myslí ostatní lidé kolem mě. Záleží mi na tom, abych se v každé situaci zachovala podle evangelia, abych se ke všem lidem chovala s láskou, abych nebyla své dceři špatným příkladem. Život s Ježíšem (a s terciáři) promění běžný život ve velké dobrodružství. 

 • bratr Tom Maria Becket: 
  Bratrství, lásku skrze Boha k sobě navzájem - jsme prostě Boží rodina a to už zde na zemi. Miluji Pána a miluji Ho a miluji Ho ve všech svých sestrách a bratrech - vždyť v nich září pravý obraz Boží slávy. Každý den zažívám lásku Boží skrze své bratry a sestry - Království nebeské je mezi vámi.
 • sestra Zdislávka
 • sestra Kristína
 • sestra Rafaela
 • sestra Jana
 • sestra Pavla


4. Co považuješ za nejdůležitější u františkánských terciářů? A co bys jim přál do budoucna?
 • sestra Růženka: Za nejdůležitější považuji, abychom byli upřeni přímo na Ježíše Krista. Následovali ho vždy a všude za jakékoli situace našeho života. Učili se žít v pravdě, pokoře a vzájemné bratrské lásce. Přeji všem terciářům, abychom zůstali věrmi Kristu a nebáli se opouštět své staré já, umírat sami sobě a následovat Krista s radostí a nadějí v srdci po způsobu sv. Františka z Assisi.
 • sestra Klárka:

  Za nejdůležitější u františkánských terciářů považuji lásku a úctu ke všemu stvořenému, následování Ježíše Krista, oddanost církvi a lásku k Panně Marii. Celé františkánské rodině bych přála statečné, pokorné a milující členy rodiny, kteří se nebojí šířit ideály sv. Františka všude tam, kde jsou Bohem povoláni.

 • bratr Tom Maria Becket:
  Následovat Pána Ježíše Krista v pravdě, pokoře a lásce, vidět Pána Ježíše Krista v druhém člověku, milovat - milovat láskou Boží.
  Do budoucna, jen život s Kristem Ježíšem a v Kristu Ježíši - vidět v druhém člověku živého Krista Ježíše, stát se v pravém slova smyslu - CHRYSTOPHOROS - nositelem živého Boha.
 • sestra Zdislávka
 • sestra Kristna
 • sestra Kristína
 • sestra Jana Evangelista
 • sestra Pavla


5. Kterého patrona sis vybral a proč zrovna jeho? 
 • sestra Růženka: Za svoji patronku jsem si vybrala sv. Růženu z Viterba. Již jako mladá se stala terciářkou a nebála se veřejně hájit pravdu a víru. Toužila vstoupit do kláštera Klarisek, a přestože ji tam nechtěli přijmout, Bůh její touhu vyslyšel. Po její smrti byly její ostatky přeneseny do kostela Klarisek a právě v tento den, o pár století později, jsem spatřila světlo světa já. Věřím, že ne já, ale ona si vybrala mne a oroduje za mne v nebi již od mého narození. 
 • sestra Klárka:

  Za patronku jsem si vybrala sv. Kláru z Assisi. Obdivuji u ní, že se dokázala vzdát pohodlného života a raději si vybrala cestu plnou chudoby, odříkání, utrpení. Také ji oslovilo obrácení sv. Františka a jeho nový způsob života. Milovala ho a milovala Ježíše Krista a dala mu celý svůj život. 

 • bratr Tom Maria Becket:

  svateho Františka z Assisi, Tomáše Becketa, Josefa, Pannu Marii - a proč zrovna je, protože už nežili oni sami, ale žili jen a jen, skrze Pána Ježíše a skrze jeho nekonečnou lásku, už neviděli sebe, ale viděli v druhém člověku ŽIVÉHO BOHA.
 • sestra Zdislávka
 • sestra Kristína
 • sestra Rafaela
 • sestra Jana
 • sestra Pavla


P. Pio z Pietrelciny (*25. května 1887 - +23. září 1968)

Je třeba, abychom Ducha svatého prosili zejména o to,
aby nás osvítil ohledně tří základních pravd.

Za prvé jde o to,
aby nám dával stále jasněji poznat vznešenost našeho křesťanského povolání.
Bůh nás vybral a vyvolil mezi bezpočtem jiných. Musíme si také uvědomovat, že k tomuto vyvolení došlo bez jakékoli naší zásluhy.
Bůh nás tímto způsobem vyvolil již od věčnosti,
tedy ante mundi constitutionem (před stvořením světa), a to k tomu, abychom dospěli k jedinému cíli, totiž abychom mu patřili v tomto čase i na věčnosti. Jedná se o tak nesmírné tajemství a o tak sladké tajemství, že duše, která do něho jen trochu pronikne, se celá vznáší v lásce.


Za druhé prosme,
aby nás Duch svatý stále více osvěcoval ohledně nesmírné velkoleposti věčného dědictví, k němuž nás zaměřuje dobrotivost našeho nebeského Otce.

Když náš duch proniká do tohoto tajemství, vzdaluje to duši od pozemských dober a probouzí to v nás touhu dospět do nebeské vlasti.

Konečně prosme
Otce všech světel, aby nás nechával stále hlouběji pronikat do tajemství našeho ospravedlnění, díky němuž se z bídných hříšníků stáváme spasenými.

Naše ospravedlnění je skutečný zázrak, nesmírný zázrak, který Písmo svaté přirovnává ke vzkříšení božského Mistra.

(Z dopisu otce Pia - Raffaelině Cerase z 23. října 1914)

POKOJ  TOBĚ  BRATŘÍČKU, CHVAL SE MNOU HOSPODINA.
POKOJ TOBĚ BRATŘÍČKU, CHVAL SE MNOU HOSPODINA.